Project versterken sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen uit achterstandswijken in Paramaribo

Project versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen uit achterstandswijken in Paramaribo

Stichting Kansen voor Suriname

Project: Versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen uit achterstandswijken in Suriname 2016 - 2017


Projectopzet

1. Aanleiding/achtergrond

Suriname heeft relatief veel jeugd. Bijna 30% van de totale bevolking van Suriname (550.000 inwoners) is jonger dan 15 jaar (CBS Suriname). Suriname kent daarnaast veel verschillende bevolkingsgroepen, welke allen hun eigen tradities in opvoeding en ontwikkeling kennen.
De jeugd is belangrijk als het gaat om de toekomst van het land. Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen veilig op te groeien, naar school te gaan, diploma’s te halen en uitzicht te hebben op een baan en inkomsten voor als ze volwassen zijn.

Helaas gaat daar nogal eens wat in mis. Het aantal opvanginstellingen voor kinderen in Suriname is enorm groot. In oktober 2013 is het rapport “Nationaal onderzoek naar de situatie van kinderopvanginstellingen in Suriname” in opdracht van de Nationale Assemblee verschenen. Hieruit blijkt dat de meeste kinderen naar een opvanginstelling worden gebracht vanwege armoede.

Een andere veel voorkomend probleem is dat het aantal tienermoeders in Suriname schrikbarend hoog is. Bijna 1 op de 5 kinderen die in Suriname worden geboren is een kind van een tienermoeder. Het aantal tienermoeders behoort tot de hoogste voor het gehele Caraibisch gebied. Meisjes die jong een kind krijgen hebben minder goede toekomstmogelijkheden als het gaat om vervolgopleiding, baan en inkomen.
Het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar is een belangrijk middel om de toekomst van de kinderen te kunnen verbeteren.

De Stichting Kansen voor Suriname is een NGO die zich vanaf 2008 inzet voor het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in Suriname die het moeilijk hebben. Zij richt zich daarbij voornamelijk op kinderen uit achterstandswijken en kindertehuizen. De voornaamste onderwerpen waarop de Stichting zich richt zijn onderwijs, sport en spel en gezondheid.

De projecten die de Stichting de laatste jaren heeft uitgevoerd hebben aangetoond dat kinderen die het moeilijk hebben onvoldoende eigen bagage hebben om op het moment dat zij volwassen worden een goede toekomst te kunnen opbouwen. Kinderen die in kindertehuizen wonen moeten als zij 18 jaar worden het kindertehuis verlaten. Vaak is er op dat moment te weinig voor de kinderen geregeld en kunnen ze ook geen beroep doen op familie of mantelzorg. De kans is groot dat deze kinderen belanden in criminaliteit, prostitutie en/of armoede. Kinderen in achterstandswijken hebben vaak niet de juiste begeleiding die nodig is om goede schoolprestaties te behalen. Op scholen wordt niet tot nauwelijks aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

2. Doelstelling

Het doel is om kinderen uit achterstandswijken en opvanginstellingen voor kinderen in Paramaribo, Suriname in de leeftijd van 12 tot maximaal 18 jaar een training aan te bieden die ervoor zorgt dat de sociaal emotionele ontwikkeling wordt versterkt. Accenten worden daarbij gelegd op het versterken van de weerbaarheid evenals het aanleren en versterken van sociale vaardigheden. Zo moet worden voorkomen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig (gaan) maken aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend gedrag.

Dit project richt zich op kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar omdat kinderen in hun jonge leven geconfronteerd kunnen worden met grensoverschrijdend gedrag en huiselijk- en seksueel geweld. De trainingen sluiten aan op datgene wat kinderen meemaken (zoals ruzie maken, elkaar pesten, gepest worden, bang zijn etc). Uit landelijk Nederlands onderzoek (Draaijer, 1988) blijkt dat ruim 40 procent van de vrouwen voor het 16de levensjaar een negatieve seksuele ervaring heeft meegemaakt.

Het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling is een belangrijk middel om de toekomst van de Surinaamse kinderen te kunnen verbeteren. Belangrijk zijn het aanleren van betere sociale vaardigheden en het versterken van de weerbaarheid van de kinderen. Kinderen moeten leren dat zij een eigen mening en stem hebben die ze kunnen gebruiken. Het beter kunnen inspelen op de situatie om hen heen door het versterken van de sociale vaardigheden is daarbij essentieel.

Op scholen wordt geen structurele aandacht aan deze items gegeven. Waar het in Nederland heel gewoon is dat kinderen hierin getraind worden gebeurt dat in Suriname niet.

3. Resultaten van het project

 •   Preventie van machtsmisbruik of geweldervaringen
    Vergroten van het gevoel van veiligheid
    Kinderen zijn mentaal en fysiek weerbaarder
    Versterken van de uitstraling
    Versterken van de sociale vaardigheden
    Kinderen weerbaarder gemaakt voor de middelbare school
    Opgeleide trainers die zelf ook weer de training aan anderen kunnen doceren

4. Train- de- trainer model

Wij willen in samenwerking met opgeleide weerbaarheidstrainers een project uitvoeren die ertoe moet leiden dat in Suriname een groep trainers wordt opgeleid, die deze trainingen zelf kunnen gaan uitvoeren. Deze trainers moeten dan zelf ook weer de training aan anderen kunnen doceren, het zogenaamde “train de trainer model”.

De train-de-trainer ‘Weerbaarheid / Sociale Vaardigheden’ is een maatwerktraining voor professionals. De algemene doelstelling van de training is het ontwikkelen van trainingsvaardigheden om een weerbaarheidtraining of training sociale vaardigheden te verzorgen voor kinderen en jongeren uit basisonderwijs of voortgezet onderwijs. De trainingsbijeenkomsten bestaat uit 2 tot 6 dagdelen en is op maat aan te passen naar de behoeften en wensen van de doelgroep.


Voortgang

1. Training van de trainers

in die loop van 2016 zijn er 11 trainers opgeleid door Kiss Trainingsinstituut Paramaribo. Zij hebben allen de training Weerbaarheid en emotionele ontwikkeling gevolgd.

De navolgende thema's zijn in de training aan bod gekomen:
- de cognitieve ontwikkeling van het kind: een blik op Erickson en Piaget
- het opstellen van weerbaarheidsnormen en grenzen in Suriname
- vormen van communicatie en observatie
- jongeren communicatie: feedback en interactie
- social mapping van jongeren en hun omgeving
- weersbaarheidsrechten: de universele rechten van de mens
- gender en genderbewustzijn
- seksueel reproductieve rechten van de mens
- seksueel overdraagbare aandoeningen en aanpak
- Ganda Bee: zwangerschap zonder planning
- assertiviteitstraining jongeren: vergelijk normen ontwikkelde landen met landen in ontwikkeling
- attitude en discipline
- ondernemerschap onder de jongeren: zelfontwikkeling en onderhoud

Uiteindelijk hebben 11 trainers hun certificaat met goed gevolg in ontvangst kunnen nemen.

 De trainers tijdens de opleiding


Een deel van de opgeleide trainers met hun behaalde certificaat van Kiss Trainingsinstituut Paramaribo

 2. Opzetten van trainingsprogramma voor de kinderen. 

Momenteel zijn wij druk bezig om deel 2 van het project vorm te geven. Zodra daar meer informatie over is zal dat hier bekend worden gemaakt. 


 

 

Fotos